Zákaz běžné týdenní doby odpočinku řidičů v kabinách nákladních vozů v SRN

 

Informace od Velvyslanectví ČR v Německu

 

Od 25. 5. 2017 platí SRN zákaz trávení běžné týdenní doby odpočinku řidičů nákladních vozů v kabinách.
 

Německý spolkový sněm schválil zákaz trávení běžné týdenní doby odpočinku v kabinách nákladních vozů, resp. neuznání tohoto odpočinku podle čl. 8, odst. 6, nařízení ES č. 561/2006. V zákoně o jízdních osádkách nově stojí, že „ .. běžná týdenní doba odpočinku podle nařízení ES č. 561/2006 článku 8, odstavce 6 není dodržena, pokud tato bude strávena ve vozidle nebo na místě bez vhodných možností ke spánku“.

 

Nedodržování pravidelných odpočinků může být sankcionováno až do výše 30 000 €. Řidiči tak podle platného sazebníku bude hrozit pokuta do výše 60 €, podnikatelskému subjektu až 180 € za každou strávenou hodinu ve vozidle, pokud běžnou týdenní dobu odpočinku řidič nestráví dle platné legislativy, tj. mimo kabinu nákladního vozu, resp. na místě s vhodnými možnostmi ke spánku.

 

Německý zákonodárce následuje právní úpravy ve Francii, Belgii a Lucembursku mj. v kontextu zhoršení situace na parkovištích a odpočívadlech v blízkosti hranic s uvedenými zeměmi.

 

Praktické informace pro dopravce od Spolkového úřadu pro nákladní dopravu (BAG)

Na rozdíl od regulace ve Francii nezahrnuje německá právní úprava povinnost, aby řidič doložil účtenku za ubytování v hotelu/pensionu (pro běžnou týdenní dobu odpočinku). Vedle hotelu/pensionu tak v SRN do úvahy přichází např. pobyt u příbuzných či v ubytovacích kapacitách podniku, kam byl náklad dovezen. Podmínkou je dodržení „vhodných podmínek pro spánek“, které dle platné sociální legislativy zahrnují zejména uzamykatelnou místnost s postelí, sanitární zařízení a zajištění bezpečnosti objektu.

 

Při kontrole bude řidič dotázán, kde strávil běžnou týdenní dobu odpočinku (adresa, telefon). Uvedené adresy budou namátkově kontrolovány, ať již telefonicky, tak policejní hlídkou. Nicméně účtenka z hotelu/pensionu samozřejmě kontrolní proces usnadní.

 

 

 

AKTUALITY

 

Nařízení 561, 165, AETr a české předpisy do kabiny, 8. rozšířené vydání

 

Základní příručka Systemconsultu pro pracovní režimy řidičů,
rozsah publikace je o 20 stran větší než předchozí 7. vydání, cena Kč 230

 

V příručce

„Nařízení 5612006, 165/2014  a AETR do kabiny. 8. rozšířené vydání“.

najdete výklad nového nařízení 165 a jeho použití v praxi včetně změn v nařízení 561.

Příručka představuje kompletní rukověť práce osádek a tachografů.

 

Od 2. března 2015 je účinné nové tachografové nařízení (EU) 165/2014:

- Ruší se a nahrazuje původní nařízení 3821/85, které definovalo analogový a digitální tachograf.

- Zavádí se nový typ záznamového zařízení tzv. „inteligentní tachograf“, který spolupracuje se satelitním systémem.

- Mění se nařízení (ES) 561/2006, které stanovuje pracovní režimy řidičů velkých vozidel (nad 3,5 t nebo nad 9 osob).

 

 

Důležité tachografové předpisy

 

TECHNICKÉ INFORMACE
pro dopravce, řidiče a lektory autoškol

 

                                                                                                                          

 

Tachografové předpisy EU ke stažení:

            Nařízení (ES) 561/2006

            Nařízení (EU) 165/2014

            Nařízení (EHS) 3821 a 2135

            Směrnice (ES) 2002/15/ES

            Dohoda AETR 2010

            Potvrzení o činnostech

            Nařízení 581/2010 – Maximální časové úseky pro stahování dat

 

 

 

Manuály digitálních tachografů ke stažení:

VDO

       http://soubory.proridice.eu/tachografy/VDO1381_navodCZ.PDF

          

STONERIDGE

        http://soubory.proridice.eu/tachografy/Manual_SE5000_cze.pdf

 

 

 

 

 

 Nová pravidla pro mezinárodní příležitostnou dopravu osob

(mezinárodní zájezdovou dopravu)  od 1. 1. 2014

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1073/2009

ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006

Článek 29

 

 

Změna nařízení (ES) č. 561/2006

 

V článku 8 nařízení (ES) č. 561/2006 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„6a.

Odchylně od odstavce 6 může řidič vykonávající jednorázovou mezinárodní příležitostnou osobní přepravu definovanou v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy odložit týdenní dobu odpočinku až o 12 po sobě jdoucích 24hodinových časových úseků následujících po předchozí řádné týdenní době odpočinku za předpokladu, že

a) doprava trvá nepřetržitě nejméně 24 hodin v členském státě nebo třetí zemi, na kterou se vztahuje toto nařízení a která není zemí, kde byla doprava zahájena;

b) po uplatnění odchylky řidič nastoupí na

                        i) buď dvě běžné týdenní doby odpočinku, nebo

                        ii) jednu běžnou týdenní dobu odpočinku a jednu zkrácenou týdenní dobu odpočinku v délce nejméně 24 hodin. Zkrácení však musí být vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou vcelku před koncem třetího týdne následujícího po ukončení doby, v níž je uplatňována odchylka;

 

c) vozidlo bude po 1. lednu 2014 vybaveno záznamovým zařízením splňujícím požadavky přílohy IB nařízení (EHS) č. 3821/85 (tzn. digitálním tachografem)  a

 

d) v případě, že řízení probíhá mezi 22:00 a 6:00, musí s platností od 1. ledna 2014 být ve voze dva řidiči nebo je doba řízení uvedená v článku 7 zkrácena na tři hodiny.

 

Výklad změny od 1. 1. 2014:

 

Výše uvedená pravidla se vztahují na následující přepravu:

Řidič odloží týdenní dobu odpočinku tak, že jeho týdenní odpočinek

 - začne později než po uplynutí šesti 24hodinových časových úseků (tj. později než po 144 hodinách) od skončení předchozí týdenní doby odpočinku a přitom

 - začne nejpozději po uplynutí dvanácti 24hodinových časových úseků (tj. nejpozději po 288 hodinách) od skončení předchozí týdenní doby odpočinku.

 

K bodu d):

 

d) v případě, že řízení probíhá mezi 22:00 a 6:00, musí s platností od 1. ledna 2014 být ve voze

  - buď dva řidiči

  - nebo je doba řízení uvedená v článku 7 (tzn. perioda řízení 4 1/2 hodiny ) zkrácena na tři
hodiny.

 

Pozn.: Modře je uveden výklad  Systemconsultu.

 

 

 

 

 

 POVINNOST INSTALOVAT DIGITÁLNÍ TACHOGRAF

 

NAŘÍZENÍ (ES)  č. 2135/98  Rady

ze dne 24. září 1998

o záznamovém zařízení v silniční dopravě

 

Článek 2

 

1. a) Od dvacátého dne po vyhlášení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy  musí být vozidla poprvé uvedená do provozu vybavena záznamovým zařízením, které je v souladu s požadavky přílohy IB nařízení (EHS) č. 3821/85 (digitálním tachografem).

 

Z výše uvedeného plyne, že povinnost vybavovat příslušná vozidla digitálním tachografem je od 1. 5. 2006.


 

 

b) Od data vstoupení v platnost ustanovení bodu a) (tzn. od 1. 5. 2006) vozidla sloužící pro přepravu cestujících, která obsahují, kromě sedadla řidiče, více než osm míst k sezení a jejichž největší povolená hmotnost přesahuje 10 tun, a rovněž vozidla, sloužící pro přepravu zboží, jejichž největší povolená hmotnost přesahuje 12 tun,

  která jsou poprvé zaregistrovaná od 1. ledna 1996 (tj. 1.1.1996 nebo později), pokud se u těchto vozidel signály do záznamového zařízení, jímž jsou vozidla vybavena, přenášejí výlučně elektricky, podléhají ustanovením přílohy I B nařízení (EHS) č. 3821/85, když je záznamové zařízení vyměňováno (tzn. že se u nich musí při výměně tachografu nainstalovat digitální tachograf).

 

 Ustanovení bodu b) platí pro pro oba výše uvedené typy vozidel (pro přepravu osob a pro přepravu nákladů).

 

Pozn.: Modrou kurzívou je uveden výklad  Systemconsultu.

 

 

 

 

 

Výměna karet řidičů

 

Nová zásada stanovená Ministerstvem dopravy s platností od 1. 12. 2012:

 

Po výměně karty si řidič smí ponechat i starou kartu nejdéle po dobu 60 dní.

 

Tento postup je stanoven proto, aby řidič mohl pomocí staré karty doložit svoje činnosti za uplynulých 28 dní.

 

Doporučuje se, aby řidič odevzdal starou kartu již po uplynutí 28 dní od výměny karty. Starou kartu řidič odevzdá dopravnímu úřadu, který mu novou kartu vydal.

 

 

 

 

 

Informace pro řidiče – dopravce (osoby samostatně výdělečně činné).

Jde o řidiče, kteří pracují s velkými vozidly (podléhají nařízení (ES) 561/2006 a 3821/85 a používají tachografy).

 

Pracovní doba pro řidiče-dopravce

Do 1. 5. 2013 nepodléhali řidiči-dopravci pravidlům pracovní doby, jak je určuje zákoník práce (Z 262/2006) a nařízení vlády 589/2006.

Tito řidiči nebyli tedy povinni dodržovat pravidla pracovní doby, která platí pro řidiče-zaměstnance.

 

Od 1. 5. 2013 musí řidiči-dopravci dodržovat níže uvedená pravidla:

 
Zákon o silniční dopravě 111/1994, § 9b

 

Zvláštní povinnosti podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly

 

(1) Pokud podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly zabezpečuje konkrétní přepravu osob, zvířat nebo věcí tím, že sám řídí velké vozidlo nebo v souvislosti s řízením provádí nakládku a vykládku zvířat nebo věcí, dohled při nástupu a výstupu cestujících nebo nakládce a vykládce zvířat nebo věcí, údržbu a kontrolu velkého vozidla nebo provádí administrativní činnosti přímo spojené s konkrétní přepravou, nesmí doba výkonu těchto činností přesáhnout 48 hodin za týden. Dobu výkonu těchto činností lze prodloužit až na 60 hodin za týden, pokud za 26 týdnů po sobě jdoucích tato doba v průměru nepřesáhne 48 hodin za týden. Týdnem se rozumí období od 00.00 hodin v pondělí do 24.00 hodin v neděli.

 

Pracovní doba podnikatele v silniční dopravě, který pracuje jako řidič-dopravce, je tedy omezena na max. 48 hodin týdně, výjimečně 60 hodin při dodržení průměru max. 48 hodin za každých 26 po sobě následujících týdnů.

 

(2) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly je povinen po 6 hodinách přerušit výkon činností podle odstavce 1 přestávkou v trvání nejméně 30 minut. Přesáhne-li doba výkonu těchto činností 9 hodin po sobě jdoucích, musí přestávka trvat nejméně 45 minut. Přestávku lze rozdělit do několika částí v trvání nejméně 15 minut. Doba přestávky se nezapočítává do doby výkonu činností podle odstavce 1.

 

Na řidiče-dopravce se vztahuje rovněž povinnost čerpání přestávky v práci na jídlo a oddech, jak ji určuje výše uvedený odstavec (2).

 

(3) Jsou-li činnosti podle odstavce 1 vykonávány v době od 00.00 hodin do 04.00 hodin, nesmí doba výkonu těchto činností během 24 hodin po sobě jdoucích přesáhnout 10 hodin.

 

Odlišně od řidičů zaměstnanců se sleduje práce v noční době. Jestliže řidič-dopravce vykoná pracovní činnost (tj. řízení nebo  jinou práci) v časovém úseku od 00,00 do 4.00 hodin (i třeba krátkou dobu), zkracuje se mu denní pracovní doba na 10 hodin. To znamená, že jeho pracovní výkon v daném plovoucím dnu 24 hodin nesmí být delší než 10 hodin.

 

Na řidiče-dopravce se ale nevztahuje max. délka denní pracovní doby (směny) 13 hodin, jak je stanovena pro řidiče-zaměstnance. Řidiče-dopravce se rovněž netýká přesčasová práce a její omezení.

 

(4) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly vede záznamy o době výkonu činností podle odstavce 1 a trvání přestávek a tyto záznamy uchovává po dobu nejméně 2 let od ukončení činností podle odstavce 1. Úprava doby řízení, přestávek v řízení a doby odpočinku řidičů není tímto paragrafem dotčena. Způsob vedení záznamu a jeho náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

 

Výše uvedená evidence pracovní doby se vztahuje i na řidiče-dopravce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

========================================================================